Přidaná hodnota spolupráce

Projekt překračuje rámec možností jedné MAS. Společný výstup Metodická publikace by nevznikl v potřebné kvalitě, pokud by ho každá MAS realizovala samostatně. V případě "Švestkové dráhy", by projekt zpracovaný jednou MAS ztrácel smysl, jeho příprava má jednoznačný integrující význam.

Společná realizace projektu a řady jeho výstupů přinese synergii v budoucím postupu municipalit při řešení existence regionálních tratí a jejich zachování pro veřejnou službu. Projekt přináší trvalou spolupráci MAS a jejich municipalit v rámci rozvoje venkova, kde dochází k trvalé spolupráci nejenom 2 MAS, nezařazených v podpoře op. IV.1.1 PRV, ale ke spolupráci na území partnerských MAS.

Výstupy z projektu budou mít význam pro všechny zapojené obce.

Předložený projekt národní spolupráce je tvořen jako společný a vzájemně propojený celek. Výstupy projektu jsou přesně definovány do podoby měřitelných indikátorů.

Následnou realizací projektu budou do jeho řešení zapojeny 2 MAS, které dosud nebyly podpořeny z opatření LEADER IV.1.1, což jim lépe umožní vyhovět požadavkům připravovaného opatření III.4.1 - Získávání dovedností, animace a provádění.

Efektivita - zdůvodnění výdajů

Jedním z výstupů, k němuž dojde na základě seminářů a jejich studijních podkladů, bude min. 12 konkrétních poučených a vzdělaných zástupců municipalit, příp. jejich partnerů, znalých managementu a řešení problematiky regionálních tratí tak, že budou schopni příp. převzít roli regionálních autorit v této oblasti.

Bude zpracována a vydána znalostně náročná Metodická publikace obsahující věcné i legislativní postupy pro kvalifikované rozhodování obcí ve věcech vlastnictví, správy a provozu drah.

Bude zpracováno 5 specifických studií s vysokým znalostním nárokem na kvalitu a obsah zpracování. Jejich součástí bude dokumentace budoucího možného řešení využití objektů na řešených žel. tratích a bude provedeno podrobné zmapování majetkoprávních podmínek. Část výdajů bude při jejich zpracování bude reprezentována dobrovolnickou prací.

Výstupy realizované v rámci projektu národní spolupráce jsou zcela v souladu s Pravidly, všechny "měkké akce" mají jasně definovány počty účastníků. Písemné výstupy projektu (Studie, Metodická publikace) rozvíjejí cílová témata a jsou nezbytné pro další řízenou realizaci doporučených opatření. Ekonomická efektivnost prostředků vynaložených na realizaci výše uvedeného projektu se jednoznačně projeví v přidané hodnotě tvořené možností budoucí realizace a tzv. podpory DT v plánovacím období 2014+.

Účelnost, komplexnost, smysluplnost

Projekt řeší dlouhodobé potřeby a požadavky obcí i veřejnosti. Jeho výstupy umožní řešení širších problémů a vazeb v území (např. smysluplné využití nepotřebných drážních budov, další rozvoj místní, příměstské turistiky a cestovního ruchu, atd.)

Lze očekávat, že praxe z tohoto projektu, sdílená např. prostřednictvím Celostátní sítě pro venkov, iniciuje replikaci řešení obsažených ve výstupech tohoto projektu.

Poptávka

Projekt je připravován ve všech 3 MAS na základě požadavku "zdola", požadavku občanů a jejich obcí. Je motivován také snahou předcházet případným sporům a komplikacím (majetkoprávní poměry, rozdílné požadavky lobby, dlouhodobé provozování veřejné osobní dopravy, atd.).Po udržení provozu na řešených regionálních tratích a po řešení, jak ho docílit je dlouhodobá poptávka jak ze strany obcí a jejich občanů, tak ze strany zájmových NNO, což mj. dokumentuje stálý provoz Švestkové dráhy s finanční podporou zúčastněných obcí a měst za velmi složitých technických a majetkoprávních podmínek. Obdobná situace je na tratích v území MAS Karlštejnsko, o.s., kde rovněž dochází k podpoře provozu třatí obcemi nad rámec jejich municipálních povinností.

Zapojení veřejnosti při realizaci a udržitelnosti projektu

Záměrem projektu je významně rozšířit podíl obyvatel, kteří se na něm a na jeho logických pokračováních budou podílet jako spoluautoři a uživatelé. Veřejnost bude zapojena do veřejného sběru návrhů pro další či nová využití drážních staveb, do tvorby námětů na nová architektonická řešení stanic a zastávek, do projednání výstupů z těchto návrhů, vše s použitím rozhodování v režimu parcitipativní demokracie (tzv. komunitní plánování).

Už při etapě přípravy tohoto projektu se objevila řada podnětů k dalšímu využití provozu regionálních tratí (turistické cíle, oživení památek, drobné podnikání, atd.)

Udržitelnost

Základním smyslem a úkolem projektu je vytvořit předpoklady pro jeho další pokračování, tj. udržení železničního provozu na řešených regionálních tratích a dosažení pozitivních změn ve využití dosud velmi zanedbaných drážních budou a dalších drážních objektů. To a prioritní zájem na řešení ze strany municipalit, je základní zárukou trvalého zájmu ze strany zúčastněných obcí a tím pádem rovněž udržitelnosti projektu.

Partneři

Základními partnery MAS při realizaci tohoto projektu jsou obce z reginů MAS, které iniciovaly jeho vznik. Zájem projevili rovněž vlastníci tratí (SŽDC, s.o. a ČD, a.s.), kteří jsou však limitováni neukončeným procesem tvorby koncepce systému železniční infrastruktury ČR. Při realizaci projektu se do něj zapojí rovněž oborové NNO z regionu a vlastníci či uživatelé lokalit navazujících na dotčené regionální dráhy (např. části nádraží Obrnice), kteří tč. zůstávají s partnerskými MAS v kontaktu a v očekávání zpráv zahájení realizační fáze projektu.

Inovativnost

Způsob řešení tohoto projektu nebyl v území partnerských MAS nikdy použit. Nebyl nikdy použit rovněž v rámci ČR. Dílčí výjimku v rámci ČR a to jen ve výstupu studie, představuje studie využití drážních budov a stanic na Konstantino lázeňsku (MAS Český Západ-Místní patrnerství, o.s.), kde došlo k obdobnému řešení lokálně.

Zpracováním a vydáním znalostně náročné Metodické publikace obsahující věcné i legislativní postupy pro kvalifikované rozhodování obcí ve věcech vlastnictví, správy a provozu drah se tento projekt vymyká i rámci EU. V rámci monitoringu legislativy EU v tomto oboru vyšlo najevo, že žádná publikace, která by věcně a legislativně řešila železniční dopravu a její existenci v kontextu a vazbě na rozvoj venkova, v EU neexistuje.

Mobilní muzejní výstavní expozice, v intencích tohoto projektu, rovněž ne.

Integrovaný přístup, synergický efekt

Všechny připravované semináře jsou založeny na propojení a hledání společných východisek pro zachování a udržitelnost regionálních tratí z pohledu různých regionálních i místních podmínek. Společné výstupy projektu budou sloužit všem zapojeným MAS, jejich regionům a zapojeným obcím. Získaný znalostní potenciál, reprezentovaný nejméně zástupci municipalit, vyškolenými a vzdělanými v rámci tohoto projektu, umožní společný postup při jednáních o další existenci regionálních drah s dalšími účastníky takových jednání (i správních řízení). Nebudou vystavení napospas polopravdám a výmyslům tvůrců různých dopravních "Superstrategií" a stanou se min. rovnocennými hráči, lépe však partnery, v rozhodovacích procesech.

Rovnoměrnost dopadu projektu

Projekt už svým základním zadání vyžaduje, aby byl plněn rovnoměrně ve všech zúčastněných místech realizace (řešení objektů ve všech zúčastněných obcích). Obdobně projekt usiluje o rovnoměrný dopad na jednotlivé MAS, který je však přirozeně úměrný řešenému území. Tento rovnoměrný dopad je patrný z míst lokace výstupu projektu.

Kvalita zpracování projektu

Projekt byl dlouhodobě a systematicky připravován od roku 2010. Jeho koncept musel reagovat na průběžně se měnící Pravidla a další legislativní rámce. KPS, složené ze zástupců všech tří zúčastněných MAS měla při přípravě projektu zázemí v řadě špičkových zástupců z řad odborné veřejnosti.

Projekt je nejen proto zpracován uceleně a přehledně, jsou v něm jasně stanoveny odpovědnosti a garance pro jednotlivé MAS. Jsou jasně nastaveny měřitelné indikátory a výstupy projektu.

Regionální identita

Do projektu se zapojily rozdílné MAS, rozdílné jak v jejich účasti v programu LEADER (PRV), tak v odlišné územní působnosti. Každá z MAS přispívá do realizace svým dílem. MAS si vychází vzájemně vstříc a pomáhají si, přebírají na sebe díl práce pro další partnerské MAS, tak, aby její obyvatelé našli v realizaci to, co je pro jejich region typické a s čím se mohou ztotožnit.

Výstupy projektu posilují regionální identitu území MAS, cennost kulturního a technického dědictví regionálních železničních tratí, jako nedílné součásti "genia loci" české krajiny.

Důkazem (jedním z mnoha) může být zájem ze strany davů domácích i zahraničních návštěvníků, např. když z Nučic "Karlštejnskem duněly parní vlaky".

 

 

MAS Karlštejnsko

MAS Karlštejnsko, z.ú.

Všeradice 18

267 26 Všeradice

Email: maskarlstejnsko@gmail.com

WEB: www.karlstejnskomas.cz

MAS Serviso

SERVISO, o. p. s.

Komenského náměstí 17

411 15 Třebívlice

Email: serviso@tiscali.cz

WEB: www.serviso.cz

MAS Naděje

MAS Naděje o.p.s.

Lišnice, čp.42

434 01 Most

Email: info@masnadeje.cz

WEB: www.masnadeje.cz